DAFTAR AKAUN / ACCOUNT CREATION

Medan yang bertanda asterisk merah (*) merupakan ruangan yang wajib diisi / It is mandatory to fill in the fields with red asterisk (*).

Registration Form

Terma dan Syarat / Terms and Conditions

Daftar Akaun / Account Creation

Sila pastikan anda mengisi No. Kad Pengenalan (Baru) yang betul / Please ensure you enter the correct NRIC (New).
Contoh / Example : 801231011234

Sila pastikan anda mengisi Emel yang sah. /
Please ensure you enter a valid Email address.
Sila isi kod negara / Please fill in the country code
Contoh / Example : 60 for Malaysia, 65 for Singapore
Sila isi nombor telefon bimbit / Please fill in the mobile number
Contoh / Example : 122925123 - Maxis, 133419123 – Celcom
PENTING Panjang kata laluan MESTI SEKURANG-KURANGNYA kombinasi 6 huruf/nombor/simbol.
Adalah dinasihatkan untuk mempunyai campuran di bawah untuk kata laluan yang kukuh:-
  • Huruf besar (A ke Z)
  • Huruf kecil (a to z)
  • Nombor (0 ke 9)
  • Simbol (contoh: !, $, #, %, dan lain-lain)
IMPORTANT The length of password MUST be AT LEAST 6 characters long.
It is advisable to have a mix of below for strong password:-
  • Uppercase characters (A to Z)
  • Lowercase characters (a to z)
  • Numbers (0 to 9)
  • Symbols (for example: !, $, #, %, etc)