DAFTAR AKAUN / ACCOUNT CREATION

Medan yang bertanda asterisk merah (*) merupakan ruangan yang wajib diisi / It is mandatory to fill in the fields with red asterisk (*).

Registration Form

Terma dan Syarat / Terms and Conditions

TERMA DAN SYARAT

Terma dan syarat berikut mengawal penggunaan laman web ini. Walaupun notis ini kelihatan panjang, kami percaya penting untuk anda mengambil masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan atau mengakses laman web ini.

Terma dan syarat ini boleh disemak tanpa notis dari semasa ke semasa.
 • Penerimaan Terma dan Syarat
  • 1.1
   Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda dengan automatik bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan yang berikut (yang syaratnya termasuk garis panduan dan peraturan yang mungkin dipaparkan oleh PR1MA dari semasa ke semasa), yang bersama-sama dasar privasi kami, mengawal hubungan PR1MA dengan anda berhubung dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.
  • 1.2
   Anda bersetuju bahawa PR1MA boleh mengubah suai, menyemak dan meminda terma dan syarat dan/atau menggantung atau menamatkan laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan terus menggunakan laman web ini, anda dianggap telah bersetuju untuk terikat dengan apa-apa pengubahsuaian dan pindaan pada terma dan syarat ini.
  • 1.3
   Memandangkan sifat global infrastruktur internet, maklumat yang anda berikan boleh dipindahkan dan disimpan sementara atau dilindungi di negara lain. Dengan menghantar maklumat anda, anda membenarkan pemindahan ini.
  • 1.4
   Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami.
  • 1.5
   Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang.
  • 1.6
   Anda bersetuju untuk membenarkan PR1MA berkomunikasi dengan anda melalui pelbagai saluran media dari semasa ke semasa. Saluran media di sini merujuk, tetapi tidak terhad kepada, khidmat pesanan ringkas, khidmat pesanan multimedia, Facebook, e-mel, Twitter, pemesejan segera.
 • Pendaftaran
  • 2.1
   Untuk mendaftar, anda hendaklah memberi maklumat yang diperlukan dalam borang pendaftaran. Anda perlu membuat ID Pengguna dan Kata Laluan yang unik untuk membolehkan anda mengakses data maklumat anda. Apabila memilih ID Pengguna dan Kata Laluan peribadi anda sendiri, anda tidak boleh menggunakan perkataan yang lucah, kesat atau berkemungkinan akanmenyakitkan hati.
  • 2.2
   Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan ID Pengguna dan Kata Laluan, dan bertanggungjawab sepenuhnya bagi semua aktiviti yang berlaku di bawah ID Pengguna dan Kata Laluan anda sama ada benar-benar atau secara jelas dibenarkan dan/atau digunakan oleh anda ataupun tidak.
  • 2.3
   Akaun anda hanya boleh digunakan oleh seorang pengguna sahaja dan anda tidak akan membenarkan akses serentak menggunakan maklumat akses yang sama.
  • 2.4
   Laman web ini disediakan atas dasar “seadanya”. Walaupun setiap usaha telah dilakukan untuk menyediakan maklumat yang tepat di halaman ini, PR1MA mahupun mana-mana kakitangannya tidak membuat apa-apa jaminan, tersurat atau tersirat, atau menerima apa-apa liabiliti undang-undang (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) atau tanggungjawab bagi kesesuaian, kebolehpercayaan, kekinian, ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang dipaparkan dalam laman web ini. Maklumat dalam laman web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal atau kesilapan tipografi. Maklumat boleh diubah atau dikemas kini tanpa notis. PR1MA juga boleh membuat penambahbaikan dan/atau perubahan pada laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.
  • 2.5
   Anda bersetuju untuk:-
   • 2.5.1
    memberi maklumat yang benar, tepat, semasa dan lengkap tentang diri anda seperti yang diminta dalam borang pendaftaran; dan
   • 2.5.2
    menyenggara dan dengan segera mengemas kini data pendaftaran tersebut untuk memastikan ia tepat, semasa dan lengkap.
   Jika anda memberi apa-apa maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak semasa atau tidak lengkap, atau jika PR1MA mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, tidak semasa atau tidak lengkap, PR1MA berhak untuk menggantung atau mengeluarkan data anda dan mengeluarkan anda daripada proses pengundian.
  • 2.6
   Laman web ini mungkin tidak tersedia untuk semua peranti yang dihubungkan kepada Internet. Anda menanggung semua tanggungjawab berhubung dengan kelengkapan dan perisian pengguna akhir yang diperlukan untuk mengakses laman web ini dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengannya.
  • 2.7
   Laman web ini mungkin tidak tersedia untuk diakses dari semua wilayah, negeri dan negara di dunia ini. PR1MA berhak, mengikut budi bicara tunggalnya, untuk membataskan atau menamatkan kebolehan anda mengakses laman web ini dari wilayah, negeri atau negara tertentu, dan anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan kebolehcapaian laman web ini dari mana-mana wilayah atau negara di dunia ini yang ditentukan.
  • 2.8
   Penggunaan laman web ini oleh anda dan apa-apa pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web sedemikian adalah tertakluk kepada undang-undang tempatan, serantau dan antarabangsa.
  • 2.9
   PR1MA berhak untuk membataskan atau melarang kemasukan anda ke dalam laman webnya mengikut budi bicara tunggalnya dan tidak akan bertanggungan terhadapnya.
 • Penggunaan
  • 3.1
   Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini hanya untuk tujuan yang sah di sisi undang-undang dan menurut terma dan syarat ini.
  • 3.2
   Anda bersetuju untuk memberitahu PR1MA dengan serta-merta tentang apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan atau apa-apa pelanggaran keselamatan lain. PR1MA tidak boleh dan tidak akan bertanggungan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi peruntukan ini.
  • 3.3
   Anda tidak boleh menyerah hak dan/atau memberi kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Kata laluan diberikan kepada anda untuk kegunaan peribadi anda sahaja.
  • 3.4
   Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain:-
   • 3.4.1
    menjual semula, berkongsi masa, memberi sublesen, atau selainnya memindahkan semua atau mana-mana bahagian laman web ini kepada mana-mana pihak lain; atau
   • 3.4.2
    menggunakan laman web secara komersil tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada PR1MA.
  • 3.5
   Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negeri, negara dan antarabangsa yang boleh diguna pakai dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua tindakan atau ketinggalan yang berlaku di bawah penggunaan anda, termasuk kandungan komunikasi anda melalui laman web ini. Menyedari akan sifat global Internet, anda bersetuju untuk mematuhi semua peraturan tempatan berkenaan perlakuan dalam talian. Secara khusus, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang boleh diguna pakai berkenaan komunikasi dalam talian dalam negara yang anda tinggal.
  • 3.6
   Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan apa jua cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, terlalu membebani atau menjejaskan laman web (atau rangkaian yang terkait dengannya) atau mengganggu penggunaan dan pemanfaatan laman web ini oleh mana-mana pihak lain.
  • 3.7
   Anda tidak boleh menggodam, membuat tuntutan trafik yang berlebihan, menghantar atau memajukan surat berangkai, “mel remeh” atau "spam" daripada apa-apa jenis, tinjauan, peraduan, skim piramid ataupun sebaliknya terlibat dalam apa-apa tingkah laku lain yang bertujuan untuk menghalang pengguna lain daripada menggunakan dan memanfaatkan laman web ini yang berkemungkinan akan merosakkan atau memusnahkan reputasi PR1MA atau mengganggu penggunaan dan pemanfaatan oleh pengguna lain.
  • 3.8
   Anda tidak boleh memintasi pengesahan pengguna atau keselamatan apa-apa hos, rangkaian atau akaun (dirujuk sebagai "perengkahan” atau “penggodaman”) mahupun mengganggu perkhidmatan kepada mana-mana pengguna, hos atau rangkaian (dirujuk sebagai “serangan penafian perkhidmatan”) mahupun menyalin mana-mana halaman atau mendaftar kata kunci yang sama dengan enjin carian untuk mengelirukan pengguna lain agar mereka fikir bahawa mereka sedang membaca laman web PR1MA yang sah (dirujuk sebagai “rampasan laman” ("page-jacking") atau menggunakan laman web untuk apa-apa perlakuan lain yang tidak sah atau tidak menyenangkan. Pengguna yang melanggar keselamatan sistem atau rangkaian boleh menanggung liabiliti jenayah atau sivil dan PR1MA akan, mengikut budi bicara mutlaknya, bekerjasama sepenuhnya dengan penyiasatan pelanggaran jenayah yang disyaki, pelanggaran keselamatan sistem atau rangkaian di bawah kepimpinan pihak penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa yang berkaitan;
  • 3.9
   Anda tidak akan memaparkan atau menghantar melalui laman web ini apa-apa bahan yang bersifat fitnah, memudaratkan, lucah, mengancam, pornografi, perkauman, jahat, menyakitkan hati, kasar, seksis, kesat atau selainnya bahan yang tidak sah atau bahan yang melanggar atau menyalahi hak kami atau hak orang lain dengan apa jua cara (termasuk hak harta intelektual, hak kerahsiaan, atau hak privasi) atau yang menyebabkan kecemasan atau kesulitan. Sentiasa layan pengguna lain dengan penuh hormat.
  • 3.10
   Anda boleh mewujudkan satu pautan atau “hiperpautan” ("deep link") ke laman web ini dari laman anda, dengan syarat anda telah mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada PR1MA dan bahawa menurut budi bicara tunggal PR1MA, konteksnya berkaitan dan pautan itu atau pemerihalannya tidak memudaratkan PR1MA.
  • 3.11
   Anda tidak akan menyiarkan, menyalin, memuat turun, menghasilkan semula, menerbitkan semula, menghantar dengan apa jua cara walau apa pun, apa-apa bahan dalam laman web ini kecuali seperti yang diperlukan semata-mata untuk kegunaan anda sendiri secara peribadi di rumah dan bukan secara komersil.
  • 3.12
   Apa-apa pengedaran semula atau penghasilan semula mana-mana atau semua kandungan dalam apa jua bentuk adalah dilarang selain daripada yang berikut:
   • 3.12.1
    Anda boleh mencetak atau memuat turun ke cakera keras setempat atau apa-apa ekstrak peranti storan setempat untuk kegunaan peribadi anda sahaja dan bukan secara komersil; DAN
   • 3.12.2
    Anda boleh menyalin kandungan bagi individu pihak ketiga untuk kegunaan peribadi mereka, tetapi hanya jika anda memperakui bahawa laman web ini adalah sumber bahan tersebut.
  • 3.13
   Anda tidak boleh, kecuali dengan kebenaran bertulis yang nyata daripada kami, mengedar atau mengeksploitasi secara komersil kandungan laman web ini. Anda juga tidak boleh menghantarnya atau menyimpannya dalam mana-mana laman web lain atau apa-apa jenis sistem perolehan semula elektronik yang lain.
  • 3.14
   Anda tidak akan melakukan apa-apa yang akan menjejaskan kebolehkendalian atau keselamatan laman web ini atau menyebabkan kesulitan atau kesalahan atau gangguan yang tidak wajar kepada kakitangan kami.
  • 3.15
   Anda dikehendaki untuk menandatangani surat penerimaan dan persetujuan keatas kesemua terma dan syarat ini jika diarahkan berbuat sedemikian oleh pihak PR1MA.
 • Penamatan / Pembatasan Akses
  • 4.1
   Anda boleh menamatkan dan/atau menarik balik pendaftaran anda melalui e-mel kepada info@pr1ma.my pada bila-bila masa.
  • 4.2
   Tanpa membataskan apa-apa yang terkandung dalam dokumen ini, PR1MA berhak untuk menggantung dan/atau menamatkan dan/atau menarik balik pendaftaran anda pada bila-bila masa tanpa notis dan untuk apa-apa sebab.
  • 4.3
   Sebagai tambahan kepada apa-apa hak penamatan, PR1MA boleh menggantung atau menamatkan pendaftaran anda tanpa notis dan mengikut budi bicara tunggalnya jika:
   • 4.3.1
    PR1MA mengesyaki penggunaan laman web yang melibatkan penipuan (Penggunaan akaun yang melibatkan penipuan boleh merangkumi tetapi tidak terhad kepada: (a) membenarkan akses kepada alamat e-mel dan kata laluan anda kepada pihak ketiga, atau (b) memasukkan maklumat pengguna yang tidak sah atau kelihatan tidak sah untuk pendaftaran anda, atau (c) mencuba untuk mendaftar di bawah beberapa nama samaran atau dengan maklumat pengguna yang berlainan);
   • 4.3.2
    Anda banyak melanggar terma dan syarat ini atau apa-apa notis yang dipaparkan dari semasa ke semasa dalam laman web ini, apa-apa undang-undang, perintah atau peraturan yang boleh diguna pakai yang berkaitan dengan penggunaannya;
   • 4.3.3
    Apa-apa undang-undang, peraturan atau tindakan kerajaan yang menyebabkan semua atau mana-mana bahagian laman web ini tidak sah atau tidak boleh digunakan;
   • 4.3.4
    Penggunaan kata laluan anda menjejaskan atau mengancam untuk menjejaskan integriti atau kefungsian rangkaian dengan apa jua cara;
   • 4.3.5
    Jika PR1MA percaya bahawa anda telah melanggar atau bertindak secara tidak konsisten dengan apa yang tersurat atau tersirat dalam terma dan syarat ini.
  • 4.4
   Anda bersetuju bahawa PR1MA tidak akan bertanggungan terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga bagi apa-apa penggantungan dan penamatan akses anda kepada Laman web.
 • Hak Pemilikan
  • 5.1
   Semua Tanda Dagang yang digunakan dalam laman web adalah tanda dagang PR1MA. Anda tidak boleh menggunakan Tanda Dagang ini, sama ada corak atau tanda kata: (1) sebagai atau sebagai sebahagian daripada tanda dagang anda sendiri; (2) dengan cara yang mungkin akan menimbulkan kekeliruan; (3) untuk mengenal pasti produk yang tiada kaitan dengannya; (4) untuk menandakan pengendorsan atau selainnya bagi produk atau perkhidmatan yang tiada kaitan dengannya; atau (5) dengan apa jua cara yang atau boleh merosakkan reputasi PR1MA atau Tanda Dagangnya.
  • 5.2
   Anda mengakui dan bersetuju bahawa laman web ini atau mana-mana bahagiannya, sama ada dipersembahkan kepada anda oleh PR1MA, pengiklan atau mana-mana pihak ketiga, dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, tanda khidmat, paten atau hak dan undang-undang pemilikan lain. Semua hak terpelihara dengan jelas.
  • 5.3
   Anda hanya dibenarkan untuk menggunakan laman web ini seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini dan tiada apa-apa dalam laman web ini akan ditafsirkan sebagai memberi apa-apa lesen atau pemindahan hak lain kepada anda bagi apa-apa hak harta intelektual atau hak kepunyaan PR1MA.
 • Penafian & Pembatasan Liabiliti
  • 6.1
   PR1MA tidak membuat apa-apa waranti atau jaminan bahawa laman web akan memenuhi keperluan anda atau bahawa laman web adalah selamat, tepat pada masanya, tidak terganggu atau bebas daripada kesilapan, atau bahawa apa-apa data, kandungan, maklumat, perisian atau bahan lain yang boleh diakses dalam atau melalui laman web ini serta bebas daripada virus atau komponen lain yang berbahaya. Penggunaan tapak web adalah atas risiko anda sendiri dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua kerosakan yang timbul daripadanya.
  • 6.2
   Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh diguna pakai, PR1MA menafikan semua jaminan, secara nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebolehdagangan yang tersirat, kesesuaian bagi tujuan, hak milik dan bukan pelanggaran tertentu berhubung dengan laman web ini dan urus niaga yang dilaksanakan melalui Internet secara umum. PR1MA tidak membuat apa-apa pernyataan atau jaminan berhubung dengan kualiti panggilan atau apa-apa hubungan dengan atau apa-apa penghantaran melalui Internet.
  • 6.3
   Setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undang-undang yang boleh diguna pakai, dalam apa jua keadaan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecuaian, PR1MA tidak akan bertanggungan terhadap apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau turutan, ganti rugi bagi kehilangan untung (walaupun jika PR1MA telah diberitahu tentang kemungkinan berlaku ganti rugi tersebut atau walaupun jika ganti rugi tersebut dapat dijangka), yang timbul daripada penggunaan atau ketidakbolehan untuk menggunakan laman web ini, apa-apa perubahan pada laman web ini dan akses tanpa kebenaran atau perubahan pada penghantaran anda atau data, apa-apa komunikasi, penghantaran, bahan atau data yang dihantar atau diterima atau tidak dihantar atau diterima, atau apa-apa urus niaga yang dibuat melalui laman web ini atau yang timbul berhubung dengan tindakan penipuan atau tidak sah oleh mana-mana pihak ketiga.
  • 6.4
   Anda bersetuju secara khusus bahawa PR1MA tidak bertanggungjawab atau bertanggungan terhadap apa-apa kandungan yang mengancam, fitnah, lucah, menyakitkan hati atau tidak sah atau perlakuan mana-mana pihak lain atau apa-apa pelanggaran hak pihak lain, termasuk hak harta intelektual.
  • 6.5
   Jika anda tidak berpuas hati dengan laman web ini, anda bersetuju bahawa satu-satunya remedi eksklusif anda adalah dengan berhenti menggunakan laman web ini.
  • 6.6
   PR1MA akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk menjaga privasi dan keselamatan semua maklumat peribadi yang anda berikan dalam laman web ini, tetapi pihak ketiga (seperti penggodam) mungkin melanggar atau cuba untuk melanggar langkah keselamatan PR1MA atau boleh mendapat akses tanpa kebenaran ke pangkalan data atau kelengkapan lain yang mengandungi maklumat anda. Anda bersetuju bahawa PR1MA tidak akan bertanggungan terhadap apa-apa jenis ganti rugi, sama ada yang timbul di bawah kontrak, tort, atau selainnya, berhubung dengan apa-apa pelanggaran keselamatan laman web ini atau apa-apa kelengkapan lain syarikat atau maklumat pengguna.
  • 6.7
   Kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat dan kegunaan umum anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • 6.8
   Penggunaan apa-apa maklumat atau bahan dalam laman web ini adalah atas risiko anda sendiri sepenuhnya, yang baginya kami tidak akan bertanggungan. Ia menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan apa-apa perkhidmatan atau maklumat yang didapati melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.
 • Tanggung rugi
  • 7.1
   Anda bersetuju untuk melindungi, mempertahankan dan menghindarkan PR1MA, pegawai, pengarah, kakitangan, ejen, pemegang sahamnya dan mana-mana penyedia maklumat pihak ketiga kepada laman web ini daripada dan terhadap semua kerugian, perbelanjaan, ganti rugi dan kos, termasuk fi peguam cara, yang timbul akibat anda melanggar apa-apa terma dan syarat ini atau anda dituntut oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul akibat penggunaan atau perlakuan anda dalam laman web ini.
  • 7.2
   Peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk manfaat PR1MA dan pegawai, pengarah, kakitangan, ejen dan pemegang sahamnya dalam laman web ini. Setiap seorang daripada individu atau entiti ini berhak untuk menuntut dan menguatkuasakan peruntukan ini secara langsung terhadap anda bagi pihak dirinya sendiri.
 • Pautan ke Tapak Pihak Ketiga
  • 8.1
   Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga ("Laman web Terpaut"). Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda memberi maklumat lanjut. Ia tidak menandakan yang kami mengendors Laman web Terpaut ini. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungannya dan jika Tapak web Terpaut ini tidak berfungsi dengan sewajarnya.
  • 8.2
   PR1MA tidak akan bertanggungjawab terhadap iklan, termasuk tanpa pengehadan apa-apa pautan yang terkandung dalam sesuatu Laman web Terpaut dan tidak mengendors apa-apa kandungan, pengiklanan, produk atau bahan lain dalam atau yang terdapat dari laman web atau sumber sedemikian. Anda bertanggungjawab untuk melihat dan mematuhi pernyataan privasi dan syarat penggunaan yang dipaparkan pada Laman web Terpaut itu serta mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa apa-apa yang anda pilih untuk kegunaan anda adalah bebas daripada virus, cecacing, kuda Trojan dan perkara lain yang bersifat pemusnah.
  • 8.3
   PR1MA tidak bertanggungjawab terhadap dan tidak mengendors melainkan dinyatakan dengan jelas, kandungan yang diwujudkan atau diterbitkan oleh pihak ketiga yang termasuk dalam Laman web Terpaut dan perkhidmatan atau perkara yang mungkin terpaut ke dan dari Laman web Terpaut.
  • 8.4
   Apa-apa urusan dengan pihak ketiga (termasuk pengiklan) tentang Laman web Terpaut atau penyertaan dalam promosi, termasuk penyampaian dan pembayaran untuk barang dan perkhidmatan serta apa-apa terma, syarat, jaminan atau pernyataan lain yang berkaitan dengan urusan atau promosi tersebut, adalah antara anda dengan pengiklan, pedagang atau pihak ketiga lain semata-mata.
  • 8.5
   Anda bersetuju bahawa PR1MA tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, terhadap apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berhubung dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan tersebut yang terdapat dalam atau melalui apa-apa laman web atau sumber sedemikian. Pembelian apa-apa produk atau perkhidmatan daripada pedagang dari Laman web Terpaut adalah urus niaga antara anda dengan pedagang itu semata-mata, dan apa-apa persoalan atau pertikaian yang anda mungkin ada berkenaan apa-apa produk atau perkhidmatan tersebut hendaklah ditujukan terus kepada pedagang yang bertanggungjawab. PR1MA tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau liabiliti terhadap mana-mana pedagang atau hubungan anda dengan pedagang tersebut.
 • Data Peribadi dan Privasi
  • 9.1
   Rujuk Dasar Privasi kami untuk mengetahui cara PR1MA mengumpul dan melindungi data peribadi anda.
 • Hak cipta
  • 10.1
   Laman web ini dan kandungannya ialah hak cipta PR1MA. Semua hak terpelihara.
 • Kebolehasingan
  • 11.1
   Terma dan Syarat ini boleh diasingkan iaitu, jika mana-mana peruntukan diputuskan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana mahkamah dalam bidang kuasa kompeten, peruntukan tersebut hendaklah dianggap telah dipotong tanpa menjejaskan peruntukan lain yang masih ada dalam Terma dan Syarat ini.
 • Penepian
  • 12.1
   Kegagalan PR1MA untuk melaksanakan apa-apa hak atau peruntukan tertentu dalam Terma dan Syarat ini hendaklah tidak dijadikan penepian hak atau peruntukan tersebut melainkan diakui dan dipersetujui oleh PR1MA secara bertulis.
 • Undang-undang yang Terpakai
  • 13.1
   Penggunaan laman web ini oleh anda dan pengendalian terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini hendaklah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Apa-apa pertikaian yang timbul daripada atau berhubung dengan laman web ini, termasuk terma dan syarat ini hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah di Malaysia.
DASAR PRIVASI
 • Perkongsian Maklumat

  PR1MA hanya akan berkongsi maklumat peribadi yang dikumpulkan bersama syarikat lain atau individu di luar organisasi dalam keadaan yang terbatas berikut:
  • 1.1
   kami mendapat kebenaran anda;
  • 1.2
   kami memberi maklumat tersebut kepada anak syarikat kami, syarikat gabungan kami atau agensi kerajaan (termasuk tetapi bukan terbatas kepada Jabatan Pendaftaran Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Kumpulam Wang Simpanan Pekerja, Majlis-majlis Agama negeri dan pihak berkuasa tempatan) atau orang lain bagi tujuan pemprosesan / pengesahan maklumat peribadi dan analisa bagi pihak kami. Kami mengkehendaki pihak ini bersetuju untuk memproses maklumat tersebut berdasarkan arahan kami dan menurut pematuhan Dasar Privasi ini dan apa-apa langkah kerahsiaan dan keselamatan lain yang sesuai;
  • 1.3
   Kami mempunyai kepercayaan penuh bahawa akses, penggunaan, pemeliharaan atau pendedahan maklumat tersebut secara munasabahnya adalah perlu untuk:
   • 1.3.1
    mematuhi apa-apa undang-undang, peraturan, proses undang-undang yang berkaitan atau permintaan kerajaan yang boleh dikuatkuasakan;
   • 1.3.2
    menguatkuasakan Terma dan Syarat yang boleh diguna pakai, termasuk penyiasatan kemungkinan pelanggarannya;
   • 1.3.3
    mengesan, mencegah, atau selainnya menangani isu penipuan, keselamatan atau teknikal; atau
   • 1.3.4
    melindungi daripada kemudaratan terhadap hak, harta atau keselamatan PR1MA, penggunanya atau orang awam seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.
 • Keselamatan Maklumat
  • 2.1
   PR1MA mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran atau pengubahan, pendedahan atau pemusnahan data tanpa kebenaran. Ini termasuk semakan dalaman terhadap amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data kami dan langkah keselamatan, termasuk langkah penyulitan dan keselamatan fizikal yang sewajarnya untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran ke sistem tempat kami menyimpan data peribadi.
  • 2.2
   Kami membataskan akses kepada maklumat peribadi kepada kakitangan PR1MA, kontraktor dan pihak ketiga yang perlu mengetahui maklumat itu untuk memprosesnya bagi pihak kami. Entiti ini terikat dengan obligasi kerahsiaan dan boleh dikenakan tindakan disiplin, termasuk penamatan dan pendakwaan jenayah jika mereka gagal memenuhi obligasi ini.
 • Penguatkuasaan
  • 3.1
   PR1MA menyemak pematuhan Dasar Privasinya secara tetap. Apabila PR1MA menerima aduan bertulis secara formal, ia menjadi dasar kami untuk menghubungi pengguna yang membuat aduan berhubung dengan masalahnya.
  • 3.2
   PR1MA akan bekerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia yang sewajarnya, termasuk pihak berkuasa perlindungan data, untuk menyelesaikan apa-apa aduan berhubung dengan pemindahan data peribadi yang tidak dapat diselesaikan antara PR1MA dengan individu atau organisasi.
 • Perubahan pada Dasar Privasi ini
  • 4.1
   Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini boleh berubah dari semasa ke semasa.
  • 4.2
   PR1MA tidak akan mengurangkan hak anda di bawah Dasar Privasi ini tanpa kebenaran jelas anda.
  • 4.3
   PR1MA akan memaparkan apa-apa perubahan Dasar Privasi pada halaman ini dan, jika terdapat perubahan yang ketara, PR1MA akan memberi notis yang lebih menyerlah atas dasar terbaik yang boleh (termasuk, untuk perkhidmatan tertentu, pemberitahuan melalui e-mel tentang perubahan Dasar Privasi).
TANDA DAGANG

Anda tidak dibenarkan memaparkan atau menggunakan, dengan apa jua cara, Tanda PR1MA atau apa-apa tanda dagang dan tanda khidmat lain yang terdapat dalam laman web ini tanpa kebenaran khusus secara bertulis terlebih dahulu daripada PR1MA.

TERMS AND CONDITIONS

The following terms and conditions govern your use of this website. Although this notice appears lengthy, we believe it is important that you take the time to read the terms and conditions carefully before using and accessing this website.

These terms and conditions may be revised without notice from time to time.
 • Acceptance of Terms and Conditions
  • 1.1
   If you continue to browse and use this website, you are automatically agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use (which term shall include guidelines and rule which may be posted by PR1MA from time to time), which together with our privacy policy, govern PR1MA’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.
  • 1.2
   You agree that PR1MA may modify, revise and amend the terms and conditions and/or suspend or terminate the website at any time without notice. By continuing to use the website, you are deemed to have agreed to be bound by any modifications and amendments to this terms and conditions.
  • 1.3
   Owing to the global nature of the internet infrastructure, the information you provide may be transferred and kept in transit or safe-keeping in other countries, by submitting your information, you consent to these transfers.
  • 1.4
   This website contains material which is owned by or licensed to us.
  • 1.5
   The material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited.
  • 1.6
   You agree to allow PR1MA to communicate with you via various media channels from time to time. Media channels here refer to but not limited to short messaging services, multimedia messaging services, facebook, e-mails, twitter, instant messaging.
 • Registration
  • 2.1
   To register, you must provide the information required in the registration form. You are required to create your own unique User ID and Password to allow you to access to your information data. When choosing your own User ID and personal password, you must not use words that are obscene, abusive or likely to cause offence.
  • 2.2
   You are responsible for maintaining the confidentiality of the User ID and password, and fully responsible for all activities that occur under your User ID and password whether or not actually or expressly authorized and/or used by you.
  • 2.3
   Your account is to be used by a single user only and you will not allow simultaneous access using the same Access Information.
  • 2.4
   The website is provided on an "as is" basis. Although every effort has been made to provide accurate information on these pages, neither PR1MA, nor any of its employees make any warranty, expressed or implied, or assume any legal liability (to the extent permitted by law) or responsibility for the suitability, reliability, timeliness, accuracy or completeness of the information posted on the website. Information on the website may contain technical inaccuracies or typographical errors. Information may be changed or updated without notice. PR1MA may also make improvements and/or changes to the websites at any time without notice.
  • 2.5
   You agree to:-
   • 2.5.1
    provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the registration form; and
   • 2.5.2
    maintain and promptly update such registration data to keep it accurate, current and complete.
   If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or if PR1MA suspects that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, PR1MA has the right to suspend or remove your data and remove you from the balloting process.
  • 2.6
   The website may not be available to all devices which connect to the Internet. You assume all responsibility regarding the end-user equipment and software necessary to access the website and assume all risk associated therewith.
  • 2.7
   The website may not be available to be accessed from all regions, state and countries of the world. PR1MA reserves the right, in its sole discretion, to limit or terminate your ability to access the website from certain regions, state or countries, and you assume all risk associated with the accessibility of the website from any given region or country of the world.
  • 2.8
   Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the local, regional and international laws.
  • 2.9
   PR1MA reserves the right to limit or prohibit your entry into its website in its sole discretion and shall not be liable for it.
 • Usage
  • 3.1
   You agree to use the website only for lawful purposes and in accordance with this terms and conditions.
  • 3.2
   You agree to notify PR1MA immediately of any unauthorised use or any other breach of security. PR1MA cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this provision.
  • 3.3
   You should not assign and/or release your password to any third party. The password is provided to you for your personal use only.
  • 3.4
   You may not allow any other person to:-
   • 3.4.1
    resell, timeshare, sublicense, or otherwise transfer all or any portion of the website to any other party; or
   • 3.4.2
    make commercial use of the website without the express written consent of PR1MA.
  • 3.5
   You agree to abide by all applicable local, state, national and international laws and regulations and are solely responsible for all acts or omissions that occur under your usage, including the content of your communication through the website. Recognizing the global nature of the Internet, you agree to comply with all local rules regarding online conduct. Specifically, you agree to comply with all applicable laws regarding on-line communication in the country in which you reside.
  • 3.6
   You may not use the website in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the website (or the network(s) connected to it) or interfere with any other party's use and enjoyment of the website.
  • 3.7
   You may not hack into, make excessive traffic demands, deliver or forward chain letters, "junk mail" or "spam" of any kind, surveys, contests, pyramid schemes or otherwise engage in any other behaviour intended to inhibit other users from using and enjoying the websites which is likely to damage or destroy PR1MA's reputation or disrupt the usage and enjoyment of other users.
  • 3.8
   You may not circumvent user authentication or security of any host, network or account (referred to as "cracking" or "hacking") nor interfere with service to any user, host or network (referred to as "denial of service attacks") nor copy any pages or register identical keywords with search engines to mislead other users into thinking that they are reading PR1MA's legitimate web pages (referred to as "page-jacking") or use the website for any other unlawful or objectionable conduct. Users who violate systems or network security may incur criminal or civil liability and PR1MA will at its absolute discretion fully co-operate with investigations of suspected criminal violations, violation of systems or network security under the leadership of law enforcement or relevant authorities;
  • 3.9
   You will not post or transmit through the website any defamatory, harmful, obscene, threatening, pornographic, racist, menacing, offensive, crude, sexist, vulgar or otherwise illegal material or material which would violate or infringe in any way upon our rights or those of others (including intellectual property rights, rights of confidentiality, or rights of privacy) or cause distress or inconvenience. Always treat other users with respect.
  • 3.10
   You may establish a link or "deep link" to the website from your site, provided that you have obtained PR1MA's prior written consent and that in PR1MA's sole discretion, the context is relevant and the link or its description is not detrimental to PR1MA.
  • 3.11
   You will not broadcast, copy, download, reproduce, republish, transmit in any manner whatsoever, any material on the website except as is strictly necessary for your own personal non-commercial home use.
  • 3.12
   Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:
   • 3.12.1
    You may print or download to a local hard disk or any local storage device extracts for your personal and non-commercial use only; AND
   • 3.12.2
    You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material
  • 3.13
   You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.
  • 3.14
   You will not do anything that affects the operability or security of the website or causes unreasonable inconvenience or offence or disruption to our staff.
  • 3.15
   You are required to sign an acknowledgement and acceptance of the terms and conditions if instructed to do so by PR1MA.
 • Termination / Access Restriction
  • 4.1
   You may terminate and/or withdraw your registration by e-mailing to info@pr1ma.my at any time.
  • 4.2
   Without limiting anything herein contained, PR1MA reserves the right to suspend and/or terminate and/or withdraw your registration at any time without notice and for any reason.
  • 4.3
   In addition to any termination rights, PR1MA may suspend or terminate your registration without notice and in its sole discretion if:
   • 4.3.1
    PR1MA suspects fraudulent use (Fraudulent use of an account may include but is not limited to: (a) permitting access to your e-mail address and password to third parties, or (b) entering invalid or apparently invalid user information for your registration, or (c) attempting to register under several aliases or with different user information) of the website;
   • 4.3.2
    You materially violate this terms and conditions or any Notice posted from time to time on the website, any applicable law, rule or regulation relating to the usage;
   • 4.3.3
    Any law, regulation, or governmental action renders all or any portion of the website unlawful or impracticable;
   • 4.3.4
    Your use of your password impairs or threatens to impair the integrity or functionality of the network in any manner;
   • 4.3.5
    If PR1MA believes that you have violated or acted inconsistently with the letter or spirit of this terms and conditions.
  • 4.4
   You agree that PR1MA shall not be liable to you or any third-party for any suspension and termination of your access to the Website.
 • Proprietary Rights
  • 5.1
   All Trade Marks used on the website are the trademarks of PR1MA. You shall not use the Trade Marks, whether design or word marks: (1) as or as part of your own trademarks; (2) in a manner which is likely to cause confusion; (3) to identify products to which they do not relate; (4) to imply endorsement or otherwise of products or services to which they do not relate; or (5) in any manner which does or may cause damage to PR1MA’s reputation or its Trade Marks.
  • 5.2
   You acknowledge and agree that the website or any part thereof, whether presented to you by PR1MA, advertisers or any third party are protected by copyrights, trademarks, service marks, patents, or other proprietary rights and laws. All rights are expressly reserved.
  • 5.3
   You are only allowed to use the website as set out in these Terms and Conditions and nothing on the websites shall be construed as conferring any licence or other transfer of rights to you of any intellectual property or PR1MA’s proprietary rights.
 • Disclaimer & Limitation of Liability
  • 6.1
   PR1MA makes no warranty or guarantee that the website will meet your requirement or that the website will be secure, timely, uninterrupted or error free, or that any data, content, information, software or other material accessible on or through the website and free of viruses or other harmful components. Website usage is at your own risk and you are solely responsible for all damages resulting there from.
  • 6.2
   To the maximum extent permitted by applicable law, PR1MA disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement with respect to the website and transactions performed through the Internet generally. PR1MA makes no representations or warranties as to the quality of the call or any connection to or any transmission over the Internet.
  • 6.3
   To the fullest extent permitted by applicable law, under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall PR1MA be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, damages for loss of profits (even if PR1MA has been advised of the possibility of such damages or even if such damage is foreseeable), that result from the use of or the inability to use the website, any changes to the website and unauthorized access to or alteration of your transmissions or data, any communication, transmission, material or data sent or received or not sent or received, or any transactions entered into through the website or arising in connection with the fraudulent or unlawful acts of any third party.
  • 6.4
   You specifically agree that PR1MA is not responsible or liable for any threatening, defamatory, obscene, offensive or illegal content or conduct of any other party or any infringement of another's rights, including intellectual property rights.
  • 6.5
   If you are dissatisfied with the website, you agree that your sole and exclusive remedy is to discontinue using the website.
  • 6.6
   PR1MA will take reasonable measures to maintain the privacy and security of all private information provided by you to the website, but third parties (such as hackers) may breach or attempt to breach PR1MA's security measures or may gain unauthorized access to the database or other equipment containing your information. You agree that PR1MA shall not be liable for damages of any sort, whether arising under contract, tort, or otherwise, with respect to any breach of security of the website or any other company equipment or user information.
  • 6.7
   The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
  • 6.8
   Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any services or information available through this website meet your specific requirements.
 • Indemnity
  • 7.1
   You agree to indemnify, defend and hold PR1MA, its officers, directors, employees, agents, shareholders and any third party information providers to the website harmless from and against all losses, expenses, damages and costs, including solicitors’ fees, resulting from any violation by you of this terms and conditions or asserted by any third party due to or arising out of your use of or conduct on the website.
  • 7.2
   The provisions of this paragraph are for the benefit of PR1MA and its officers, directors, employees, agents and shareholders to the website. Each of these individuals or entities shall have the right to assert and enforce these provisions directly against you on its own behalf.
 • Links to Third Party Sites
  • 8.1
   The website may contain links to third party websites ("Linked Websites"). These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the Linked Website(s). We have no control over the content and if the Linked Website is not working appropriately.
  • 8.2
   PR1MA shall not be responsible for the advertisement, including without limitation any link contained in a Linked Website and does not endorse any content, advertising, products, or other materials on or available from such websites or resources. You are responsible for viewing and abiding by the privacy statements and terms of use posted at the Linked Websites, and for taking precaution to ensure that whatever you select for your use is free of viruses, worms, Trojan horses and other items of a destructive nature.
  • 8.3
   PR1MA assumes no responsibility for and does not endorse unless expressly stated, content created or published by third parties that is included in the Linked Websites and the services or which may be linked to and from the Linked Websites.
  • 8.4
   Any dealings with third parties (including advertisers) over the Linked Websites or participation in promotions, including the delivery of and the payment for goods and services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings or promotions, are solely between you and the advertiser, merchant or other third party.
  • 8.5
   You agree that PR1MA shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such website or resource. The purchase of any product or service from a merchant from a Linked Website is a transaction solely between you and that merchant, and any question or dispute you may have regarding any such product or service should be addressed directly to the responsible merchant. PR1MA has no responsibility or liability for any merchant or your relationship with such merchant.
 • Personal Data and Privacy
  • 9.1
   To learn about how PR1MA collects & protects your personal data, refer to our Privacy Policy
 • Copyright
  • 10.1
   This website and its content is copyright of PR1MA. All rights reserved.
 • Severability
  • 11.1
   The Terms and Conditions are severable in that if any provision is determined to be illegal or unenforceable by any court of competent jurisdiction, such provision shall be deemed to have been deleted without affecting the remaining provisions of these Terms and Conditions.
 • Waiver
  • 12.1
   PR1MA's failure to exercise any particular right or provision of these Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by PR1MA in writing.
 • Governing Law
  • 13.1
   Your use of this website and the operation of the terms and conditions contained herein shall be governed in accordance with the laws of Malaysia. Any dispute arising out of or in relation to this website, including these terms and conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Malaysian courts.
PRIVACY POLICY
 • Information Sharing

  PR1MA will only share the personal information gathered with other companies or individuals outside of the organisation in the following limited circumstances:
  • 1.1
   we have your consent;
  • 1.2
   we provide such information to our subsidiaries, affiliated companies or other government agencies (include but not limited to Jabatan Pendaftaran Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, State Majlis Agama, local authorities) or persons for the purpose of processing / confirming the personal information on our behalf. We require that these parties agree to process such information based on our instructions and in compliance with this Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures;
  • 1.3
   we have a good faith belief that access, use, preservation or disclosure of such information is reasonably necessary to:-
   • 1.3.1
    satisfy any applicable law, regulation, legal process or enforceable governmental request;
   • 1.3.2
    enforce applicable Terms of Condition, including investigation of potential violations thereof;
   • 1.3.3
    detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues; or
   • 1.3.4
    protect against harm to the rights, property or safety of PR1MA, its users or the public as required or permitted by law.
 • Information Security
  • 2.1
   PR1MA take appropriate security measures to protect against unauthorised access to or unauthorised alteration, disclosure or destruction of data. These include internal reviews of our data collection, storage and processing practices and security measures, including appropriate encryption and physical security measures to guard against unauthorised access to systems where we store personal data.
  • 2.2
   We restrict access to personal information to PR1MA’s employees, contractors and third parties who need to know that information in order to process it on our behalf. These entities are bound by confidentiality obligations and may be subject to discipline, including termination and criminal prosecution, if they fail to meet these obligations.
 • Enforcement
  • 3.1
   PR1MA regularly reviews its compliance with this Privacy Policy. When PR1MA receive formal written complaints, it is our policy to contact the complaining user regarding his or her concerns.
  • 3.2
   PR1MA will cooperate with the appropriate regulatory authorities, including data protection authorities, to resolve any complaints regarding the transfer of personal data that cannot be resolved between PR1MA and an individual or organisation.
 • Changes to this Privacy Policy
  • 4.1
   Please note that this Privacy Policy may change from time to time.
  • 4.2
   PR1MA will not reduce your rights under this Privacy Policy without your explicit consent.
  • 4.3
   PR1MA will post any Privacy Policy changes on this page and, if the changes are significant, PR1MA will provide a more prominent notice on a best-case basis (including, for certain services, email notification of Privacy Policy changes).
TRADE MARK

You are not permitted to display or use in any manner the PR1MA Marks or any other trademarks and service marks appearing in this website without specific prior written permission from PR1MA.

Daftar Akaun / Account Creation

Sila pastikan anda mengisi No. Kad Pengenalan (Baru) yang betul / Please ensure you enter the correct NRIC (New).
Contoh / Example : 801231011234

Sila pastikan anda mengisi Emel yang sah. /
Please ensure you enter a valid Email address.
Sila isi kod negara / Please fill in the country code
Contoh / Example : 60 for Malaysia, 65 for Singapore
Sila isi nombor telefon bimbit / Please fill in the mobile number
Contoh / Example : 122925123 - Maxis, 133419123 – Celcom
PENTING Panjang kata laluan MESTI SEKURANG-KURANGNYA kombinasi 6 huruf/nombor/simbol.
Adalah dinasihatkan untuk mempunyai campuran di bawah untuk kata laluan yang kukuh:-
 • Huruf besar (A ke Z)
 • Huruf kecil (a to z)
 • Nombor (0 ke 9)
 • Simbol (contoh: !, $, #, %, dan lain-lain)
IMPORTANT The length of password MUST be AT LEAST 6 characters long.
It is advisable to have a mix of below for strong password:-
 • Uppercase characters (A to Z)
 • Lowercase characters (a to z)
 • Numbers (0 to 9)
 • Symbols (for example: !, $, #, %, etc)